Reklama
A A A

Bhp przy produkcji marmolady

Przy produkcji marmolady istnieje możliwość poparzenia się gorą­cym produktem, zwłaszcza przy rozlewie do opakowań. Przenoszenie mu­si być ostrożne, obiema rękami, z podtrzymywaniem końcami palców dna opakowania, przy czym dno powinno być usytuowane w płaszczyźnie równoległej do posadzki, ponieważ przechylenie grozi wylaniem marmo­lady i poparzeniem. Omawiane już środki ostrożności przy używaniu silników elektrycz­nych i przy tego rodzaju produkcji są bardzo ważne (uziemienie, ręka­wice gumowe przy włączaniu i wyłączaniu). Ważne jest także prawidłowe utrzymanie ciśnienia pary w przestrze­ni grzejnej. Nie powinno ono być większe niż 3 at. Wszelkie manipulacje przy zaworze bezpieczeństwa osobom nieupo­ważnionym są zakazane. Rozlana marmolada lub zanieczyszczenia zwięk­szają niebezpieczeństwo poślizgu i mogą stać się przyczyną wypadku. Gotowanie marmolady odbywa się w kotłach zamkniętych. Stwa­rza to dobre warunki higieniczne dla tej operacji. Szereg jednak innych czynności odbywa się w normalnych warunkach otoczenia, które mogą oddziaływać niekorzystnie na produkt, powodując powstawanie pewnych wad. Warunki higieniczne produkcji, higiena opakowań i magazynowania, czystość przewodów w przypadku pompowania przecierów mają wpływ na jakość użytych do produkcji przecierów oraz wyprodukowanej mar­molady. W zależności od stopnia zmechanizowania prac narażenie na wpływ otoczenia jest różne. Przy małej produkcji, gdy przecier przechowywany jest w beczkach, stan higieniczny beczek ma duży wpływ na jakość, gdyż zanieczyszczenia łatwo dostają się do przecieru, powodując jego zakaże­nie. Wszystko co styka się z przecierem, a później z marmoladą, może w przypadku złego stanu higienicznego źle oddziaływać na produkt. Istot­ne znaczenie ma utrzymanie w czystości węża ssawnego i to nie tylko jego końcówki zanurzanej do przecieru, ale również całej jego powierzch­ni wewnętrznej i zewnętrznej. Duże znaczenie ma również higiena najbliższego otoczenia miejsca produkcji. Brudne otoczenie hali, zły stan sanitarny terenu fabrycznego powoduje zakażenie powietrza, a potem surowców i produktów.