Reklama
A A A

Bhp przy produkcji soków surowych

Przy produkcji soków surowych obowiązują zasady jak przy produk­cji półprzetworów. Szczególne środki ostrożności należy zachować przy rozdrabnianiu surowca, zwłaszcza przy użyciu tych typów rozdrabniaczy, które nie są dostatecznie obudowane, np. typu Moloch, z tarczą poziomą i in. Naprawa i mycie urządzeń, gdy są one w ruchu, jest bezwzględnie zakazane. Przy tłoczeniu nie należy przekraczać ciśnienia dopuszczalnego, zazna­czonego na manometrze czerwoną kreską. Wszelkie samowolne czynności przy zaworze bezpieczeństwa są zakazane. W przypadku dostrzeżenia ja­kiegokolwiek uszkodzenia zaworu bezpieczeństwa, manometru, pompy lub ich nienormalnego działania, pracę należy przerwać i wezwać upoważnio­nego do naprawy pracownika. Posadzka powinna być szorstka, często zmywana, wolna od resztek owoców i miazgi. Zmniejsza to możliwość po­ślizgu i upadku. Miazga ze zbiornika nad prasą powinna spadać przez rękaw uniemożliwiający jej rozpryskiwanie się. Ponieważ produkcja soków surowych odbywa się z owoców poszarpa­nych, a więc bardzo podatnych na zakażenia i oddziaływanie mikroorga­nizmów, znajdujących doskonałe podłoże dla rozwoju, należy ze specjalną troską dbać o higienę produkcji. Przyczyną licznych zakażeń jest brak higieny przy tłoczeniu, np.: używanie chust nie płukanych po zakończonej pracy i nie dezyn­fekowanych, niestaranne mycie krat przegradzających warstwy miazgi w chu­stach, mało staranna dezynfekcja krat, nieusuwanie resztek wytłoczyn, pozostawianie w zakamarkach urządzeń resztek miazgi lub soku. Wszystko to prowadzi do zakażeń i związanego z tym pogorszenia ja­kości produktu. Czystość osobista odgrywa również istotną rolę. Przy układaniu warstaw z miazgi i zawijaniu w chusty pracownice powinny być zaopatrzone w rękawice ochronne, zarówno ze względu na higienę produkcji, jak i bezpieczeństwo pracy. Duży wpływ na samopoczucie pracowników ma wilgotność względna powietrza. Wilgotność ta we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych nie powinna przekraczać 70%, a w magazynach półprzetworów 80%.