Reklama
A A A

Bhp przy produkcji win

W wytwórniach win czynnikiem, który wpływa na warunki pracy, jest powstawanie alkoholu i C02 w procesie fermentacji alkoholowej. Wydzielający się C02 i porywane przez niego częściowo opary al­koholu zmieniają skład powietrza, zwłaszcza w fermentowni. By nie dopuścić do gromadzenia się C02, musi być czynna sprawnie działająca wentylacja. Otwory wentylacyjne w fermentowniach umieszcza się w najniższych miejscach, ponieważ C02 jako gaz cięższy od powietrza gro­madzi się przy posadzce. Wentylatory połączone z odpowiednią obudo­wą powodują wyssanie C02 i wydalenie go na zewnątrz. W nowoczesnych wytwórniach win odprowadzanie C02 powinno być podobnie rozwiązane, jak to podano przy omawianiu fermentacji ciąg-tej. Mycie dużych kuf, tanków, silosów używanych do fermentacji, zwła­szcza po dokonanych obciągach wina, można wykonywać tylko po do­brym przewietrzeniu zbiornika i usunięciu C02. Pracownik dokonujący mycia musi być zabezpieczony liną z szelkami i obserwowany przez drugiego pracownika, by w wypadku utraty przytomności można go by­ło wydostać i przenieść na świeże powietrze oraz udzielić natychmiasto­wej pomocy. Wilgotność względna w piwnicach leżakowych i fermentowniach nie może przekraczać 80%, a w innych pomieszczeniach 75%. Zagadnieniem niezmiernej wagi, zarówno w wytwórniach win, jak również we wszystkich innych działach produkcji, jest trzeźwość pra-cownikęw w czasie pracy. Pracownik ze zwiększoną ilością alkoholu we krwi stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie samego, ale również dla współtowarzyszy pracy, dla urządzeń obsługiwanych przez niego i całego zakładu produkcyjnego. Trzeźwość jest współczynnikiem kwalifikacji o takim samym zna­czeniu jak wykształcenie zawodowe i praktyka. Picie alkoholu dyskwa­lifikuje nawet wysoko kwalifikowanych pracowników, przekreślając ich przydatność do pracy w przetwórni. Szczególne znaczenie w produkcji win ma higiena produkcji. Pro­dukcja wina polega na wykorzystaniu procesów życiowych drożdży szla­chetnych z wyeliminowaniem działania mikroorganizmów szkodliwych, jak bakterie kwasu octowego, drożdże kożuchujące i pleśń. Ochrona przed zakażeniem, stworzenie selektywnych warunków rozwoju dla droż­dży szlachetnych — to najistotniejsze zagadnienia w produkcji win. Bez przestrzegania zasad higieny nie może być mowy o otrzymaniu dobrego wina.