Reklama
A A A

Czynności końcowe procesu produkcyjnego

Do czynności końcowych należy: wyczyszczenie opakowań z ze­wnątrz, zebezpieczenie części metalowych przed korozją przez pokrycie ich olejem parafinowym, etykietowanie (naklejanie etykiet), przesłanie do magazynu, magazynowanie, ocena produktu, rozliczenie z produkcji i jej ocena oraz przygotowanie produktu do wysyłki. Magazynowanie polega na przechowywaniu wyrobów gotowych w pomieszczeniach w celu ochrony produktu przed ujemnym wpływem czynników zewnętrznych (zbyt wysokiej lub niskiej temperatury, wil­gotności i światła). Ocenę produktu przeprowadza się laboratoryjnie. Polega ona na zba­daniu, czy cechy produktu odpowiadają wymaganiom normy jakościo­wej dla danego asortymentu. Rozliczenie się z produkcji następuje przez wypełnienie odpowied­nich raportów. Ocena produkcji obejmuje stwierdzenie, czy wynik pro­dukcji był dobry, czy zużyto prawidłową ilość surowców, materiałów pomocniczych i opakowań, czy czas zużyty na produkcję (ilość robo-czogodzin) mieści się w obowiązujących wskaźnikach, czy organizacja pracy, bhp, higiena produkcji i jej poszczególne etapy były dobre i czy nie budzą zastrzeżeń. Ocena produkcji przeprowadzana jest w celu stwierdzenia prawidło­wości jej przebiegu oraz wyciągnięcia wniosków i wskazówek do dalszej pracy.