Reklama
A A A

Magazynowanie

W celu wstrzymania przemian biochemicznych temperaturę magazy­nowania należy utrzymać w pobliżu 0°C, z tym że wahania temperatury są bardzo niewskazane. Magazynowanie można przeprowadzić w maga­zynach chłodzonych, w basenach wodnych, w piwnicach lub innych po­mieszczeniach podziemnych. Magazynowanie w magazynach chłodzonych. Najbardziej racjonal­nym, ale prawie nie stosowanym jeszcze sposobem, jest magazynowanie ogórków w magazynach chłodzonych, w dużych opakowaniach (tanki, silosy). Magazynowanie w basenach wodnych (zatapianie beczek w wodzie). Jest to jeden ze stosowanych sposobów magazynowania, który w za­leżności od jakości zbiornika wodnego w różny sposób spełnia swe za­danie. Mogą to być zbiorniki wodne naturalne (stawy, jeziora, rzeki), przystosowane do magazynowania ogórków, lub specjalnie wykonane (baseny obok rzek, baseny żelbetowe). Głębokość basenu nie może być mniejsza niż 3 m, a wysokość warstwy wody ponad beczkami nie mniej­sza niż 80 cm. Dno nie może być zamulone, a brzegi powinny być do­brze zabezpieczone. Beczki muszą być tak ułożone, by nie wypływały z wody i by ewen­tualne powodzie nie mogły ich zniszczyć (klatki, zagrody ze słupów, stosowanie uchwytów do obciążenia itp.). Sposób ten pozwala na uzyska­nie stałej temperatury przechowywania, gdyż wahania temperatur przy dużej masie wody są stosunkowo niewielkie. Ze względu na to, że jakakolwiek kontrola stanu ogórków kiszonych, zanurzonych w zbiorniku wodnym, jest prawie niewykonalna, ten sposób magazynowania powinien być zastąpiony magazynowaniem w magazy­nach chłodzonych. Jeżeli kiszarnia dysponuje naturalnym, czystym, głę­bokim zbiornikiem wodnym, o łatwej wymianie bieżącej wody, powi­nien być w dalszym ciągu wykorzystany do magazynowania ogórków. Magazynowanie w piwnicach. Beczki składowe są w 2—3 warstwach przegrodzonych podkładkami (z otworami czopowymi zwróconymi do góry) tak, by do każdego rzędu beczek mógł być dostęp w celu dokona­nia oględzin (czy nie następują wycieki lub pleśnienie) i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. Mimo że wykorzystanie powierzchni magazynowanej jest tu małe, jeżeli temperatura piwnic jest niska, ten sposób magazynowania może być stosowany. Magazynowanie w kopcach. Polega na przechowywaniu beczek w do­łach, w których układane są na podkładkach w 2—3 warstwach. Beczki z ogórkami zabezpiecza się przed wahaniami temperatury przez okładanie lodem i dobrą izolacją od góry — trocinami, matami słomianymi i zie­mią. Jest to sposób ogólnie biorąc kłopotliwy, powodujący niszczenie beczek i uniemożliwiający kontrolę przechowywania. Konieczne jest poza tym odprowadzenie wody, która może się zebrać w kopcu.