Reklama
A A A

Magazynowanie soków pitnych

Soki pitne przechowuje się zwykle w magazynach, układając butelki w pryzmy w pozycji leżącej. Magazyn powinien być suchy, przewiewny, zaciemniony w celu zabezpieczenia przed bezpośrednim działaniem pro­mieni słonecznych. Temperatura powinna wynosić od +2 do +15°C, bez większych wahań w ciągu doby. Wilgotność względna powinna wynosić około 75°/o. Istotna jest ścisła kontrola warunków magazynowych, bada­nie organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne oraz ocena so­ków, dokonywana w odstępach kilkudniowych, zwłaszcza w początkowym okresie magazynowania. Bardzo istotna jest także likwidacja wszelkich źródeł zakażeń (mycie i dezynfekcja śladów po wyciekach), ewentualnie szybkie usuwanie psu­jących się soków (fermentujących), dbanie o zabezpieczenie zbytu soku w okresie gwarancyjnym. Przed ekspedycją z magazynu sok musi być poddany przeglądowi, kontroli i ocenie, czy odpowiada wymaganiom norm jakościowych, a na­stępnie po oczyszczeniu butelek zaopatrzony w etykietę, jeśli nie był ety­kietowany wcześniej. Następnie umieszcza się go w opakowaniach pośred­nich, tj. w kartonach, skrzynkach itp. Transport powinien odbywać się w warunkach gwarantujących zabez­pieczenie produktu przed uszkodzeniami mechanicznymi i innymi czyn­nikami obniżającymi jego wartość.