Reklama
A A A

Obróbka stabilizacyjna

Doprowadzony miąższ przesyłany jest przez podgrzewacz, w którym uzyskuje temperaturę 70°C pod ciśnieniem 2 at, do odpowietrzacza. W nim panuje podciśnienie około 700 mm słupa Hg wytworzone za po- mocą pompy próżniowej, wysysającej gazy i opary. Wyssane opary po­winny być skroplone w skraplaczu i zawrócone do nektaru zarówno ze względu na potrzebę utrzymania niezmienionego składu nektaru, jak i na wykorzystanie odparowanych aromatów. Nektar odpowietrzony spada na dół do cylindrycznego zbiornika, skąd pompą zostaje przetłoczony do homogenizatora, tj. urządzenia, któ­re ma zadanie wytworzenie w nim struktury stabilnej — rozbicie czą­stek do takiego stopnia dyspersji, by nie opadały one na dno, lecz two­rzyły trwałą zawiesinę w fazie ciekłej. Nektar tłoczony jest najpierw przez wstępny homogenizator, a następnie pompą trójstopniową pod ciśnieniem 200—250 at przez drobnokanalikowe dysze homogenizatora ciśnieniowego, gdzie ulega rozdrobnieniu. Z homogenizatora nektar przechodzi do pasteryzatora płytowego trój-segmentowego ogrzewanego wodą. Pasteryzator posiada trzy segmenty: wymienny, grzejny i chłodzący. Zasada ich działania jest następująca. Nektar przechodząc przez komorę wymienną pasteryzatora podgrzewa się częściowo i przechodzi dalej do komory pasteryzacyjnej, gdzie w cią­gu 20—30 sekund uzyskuje temperaturę 95—100°C i wraca do komory wymiennej, oddając przeponowo część ciepła wpływającemu tam nekta­rowi z homogenizatora. Nektar częściowo już ochłodzony wchodzi do komory chłodzącej, gdzie schładza się do temperatury 80—85°C i podawany jest dalej do zbiornika, skąd dostaje się do automatycznej próżniowej rozlewaczki, która napełnia przygotowane opakowania. Napełnione butelki są przesuwane do kapslowania za pomocą auto­matycznej kapslownicy. Przebieg dalszych czynności uzależniony jest od sposobu rozlewu, jeżeli zachowane są wszystkie parametry gorącego rozlewu (patrz kla­rowany pitny sok owocowy), ponowna pasteryzacja jest zbędna. W prze­ciwnym zaś wypadku postępuje się tak, jak podano przy rozlewie kla­rowanego soku pitnego (gorący rozlew z dodatkową pasteryzacją).