Reklama
A A A

Postęp techniczny w produkcji koncentratu

Podany w skrócie przebieg przerobu pomidorów na koncentrat jest wielkim postępem w stosunku do przerobu dawniejszego, obecnie już zaniechanego. Postęp ten wyraża się: całkowitym zmechanizowaniem produkcji, prawie całkowitą automatyzacją prac, wprowadzeniem szeregu zabiegów i urządzeń korygujących (po­zwalających uzyskać dobrą jakość koncentratu — separator nasion, pod­grzewacz przecieru z regulacją temperatury, wyparki szybciej zagęszcza­jące przy niższym ciśnieniu, termodozator), potanieniem produkcji w związku ze zmniejszeniem pracochłon­ności i zmniejszeniem zużycia pary do zagęszczenia (wyparki dwudzia-łowe, wyparki z urządzeniem do sprężania oparów wydzielanych w cza­sie zagęszczania i kierowania ich do podgrzewania), zwiększeniem kontroli mikrobiologicznej, sprawnym wykrywaniem zakażeń, zwiększoną higieną produkcji i lepszymi warunkami bhp.