Reklama
A A A

Przygotowanie opakowań do rozlewu nektarów i innych soków pitnych

Przy przyjmowaniu opakowań powinna być dokonywana ich ocena jakościowa w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami norm. Opako­wania przyjęte muszą być magazynowane w miejscach zadaszonych i czystych, nie narażonych na zakurzenie. Kurz charakteryzuje się dobrą przyczepnością do szkła i w czasie mycia w płuczkach nie zostaje zazwy­czaj usunięty przy wstępnym natrysku, lecz przedostaje się do sekcji właściwego mycia i zanieczyszcza używane roztwory. Mycie powinno się odbywać w myjkach bezszczotkowych za pomocą natrysków. Istota działania tych myjek w najogólniejszym zarysie przed­stawiona została przy omawianiu mycia słoi do produkcji dżemu. Mycie musi być tak przeprowadzone, aby: 1) ilość stłuczek była jak najmniejsza, 2) opakowania przeznaczone do mycia nie wprowadzały do roztworów myjących poważniejszych zanieczyszczeń, 3) opakowania po umyciu były czyste i nadające się do napełniania. Opakowania szklane nie powinny być narażone na wahania tempera­tury większe niż 30°C, gdyż przy dużych przeskokach temperatury wy­stępują pęknięcia ścian i odpadanie denek. Ponieważ wskazane jest, by temperatura wstępnego natrysku wody nie była niższa niż 40°C, opakowania dostarczane do myjki powinny być o temperaturze nie niższej niż 10°C. Dlatego też w sąsiedztwie pomiesz­czeń do mycia powinny znajdować się magazyny przelotowe o temperatu­rze pokojowej do przechowywania opakowań. W okresie mrozów służą one do przetrzymywania opakowań szklanych w ciągu kilku godzin w celu uzyskania pożądanej temperatury. Zmusza to do wykonania dodat­kowej czynności — przywiezienia opakowań z boksów, rozładowania ich w tym pomieszczeniu i dostarczenia po kilku godzinach do mycia. Po­stępowanie takie w okresie zimy jest niezbędne, gdyż obniża tzw. stłucz­kę termiczną. W czasie dostarczania opakowań do rozlewu należy pamiętać o tym, by różnica temperatur opakowań i rozlewanego soku nie była większa niż 30°C. Zanim butelki, zwłaszcza tzw. zwrotne (ze skupu), przejdą do myjki, powinny być poddane wstępnej selekcji w celu wyeliminowania egzem­plarzy uszkodzonych, nietypowych, zanieczyszczonych naftą, olejami lub innymi substancjami, ponieważ powodują one zanieczyszczenie roztworu przeznaczonego do mycia (dyskwalifikujący zapach, tłuste plamy) lub trudności przy rozlewie (butelki nietypowe, uszkodzone). Mycie opakowań w płuczkach przebiega według następującego sche­matu: — Wstępny natrysk w płuczkach, polegający na wypłukaniu grubych zanieczyszczeń mechanicznych i nagrzaniu szkła. Do natrysku stosowana jest woda o temperaturze 40°C pod nadciśnieniem 2—3 at. Natrysk butelek roztworami myjącymi odbywa się w temperaturze 50—-60°C i o stężeniu środka myjącego 0,5—2% w zależności ód stopnia zanieczyszczenia butelek, czasu moczenia i temperatury mycia. — Mycie odbywa się zazwyczaj przy udziale roztworu myjącego o stę­żeniu 1—3% w temperaturze 60—70°C i nadciśnieniu natrysków myją­cych 3 at. Do sporządzenia roztworów myjących najlepiej stosować mieszaninę złożoną w 95% z węglanu sodowego (sody) i 5% trójfosforanu sodowego. Podaną ilość trójfosforanu sodowego używa się wówczas, gdy woda uży­wana do mycia ma twardość do 10° niemieckich. Na każde 2° niemieckie powyżej 10° należy zwiększyć ilość fosforanu o 1%. Roztwór sodu na­leży sporządzać poza myjką, by nierozpuszczonymi kryształkami soli al­kalicznych nie uszkodzić pompy przetłaczającej środek myjący ze zbiorni­ka do dysz natryskowych. W celu uzyskania dobrego wyniku mycia, konieczny jest dodatek środ­ka powierzchniowo czynnego w takiej ilości, by nie wywołał zbyt silne­go pienienia. Zalecany do tego Laurosept należy używać w stężeniu 1 : 20 000. Inne środki, np. popularny płyn FF, dają gorsze wyniki. Stosowane stężenie roztworu środków myjących zależy od tempera­tury roztworu, czasu mycia i stopnia czystości opakowań. — Płukanie powinno się odbywać przy użyciu wody o temperatu­rze 40—80°C pod nadciśnieniem natrysków 3 at. Temperatura płukania za­leży od: temperatury mycia, rodzaju opakowań i ich przeznaczenia (roz­lew gorący, zimny). Ponieważ myjki mają zwykle więcej niż jedną sekcję do płukania, temperatura wody w poszczególnych sekcjach nie powinna się różnić więcej niż o 30°C. Przy stosowaniu gorącego rozlewu płukanie powinno być przeprowa­dzone wodą czystą o temperaturze powyżej 80°C. Przy zimnym rozlewie temperatura płukania nie może być niższa niż 40°C. Prędkość przesuwu taśmy myjki dla zwiększenia efektu mycia musi być jak najmniejsza. Jeżeli zapotrzebowanie na opakowania jest większe niż sprawność pracy płuczki przy minimalnym przesuwie, należy wówczas zwiększyć szybkość pracy myjki, zaostrzając parametry dotyczące temepratury i stę­żenia roztworów myjących. Jakość pracy myjki ocenia się wzrokowo, sprawdzając czystość umytych butelek. Butelka jest czysta, gdy nie ma zanieczyszczeń mechanicznych, a woda przylega do powierzchni szkła cienką nieprzerwaną warstwą i nie tworzy kropel lub smug. W zależności od warunków zakład powinien mieć ustalone okresy pracy myjki, bez zmiany środków myjących, oraz dopuszczalne normy zanieczyszczenia roztworu myjącego. Umyte butelki powinny być jak najszybciej użyte. Robienie zapasu czystych opakowań jest niedopuszczalne ze względu na wzrastający sto­pień zakażenia z powietrza. Uwaga: przy zabiegach związanych z myciem opakowań oraz przy nieprzestrzeganiu przepisów bhp mogą zdarzać się wypadki skaleczeń, poparzeń sodą, gorącą wodą itp.