A A A

Przygotowanie roztworu S02

Do produkcji pulp sulfitowych potrzebna jest zalewa konserwująca. Jako zalewy używa się wodnego roztworu S02. Sposób jego przygotowa- nia w balonach przedstawiony jest na rysunku 5. Z butli 2, zawierają­cej skroplony gaz, przewodem (4) doprowadzony jest S02 do dna zbior­nika (balonu) (3), gdzie stykając się z wodą daje kwas siarkawy w myśl reakcji HaO + S02 = H2S03 Zwykle przygotowuje się 6-procentowy roztwór S02. W tym celu do zbiornika (3), w którym znajduje się np. 47 kg wody, doprowadza się tyle S02, by masa wzrosła do 50 kg. Gaz nie związany z wodą w pierw­szym zbiorniku przechodzi do następnego — wypełnionego również wodą, z którą się łączy. Inny sposób przygotowania roztworu S02 poka­zano na rysunku 6.