A A A

Suszenie dielektryczne

Suszenie dielektryczne polega na ogrzewaniu suszonego materiału prądami wysokiej częstotliwości. Ogrzewanie to pozwala na jednoczes­ne ogrzewanie surowca w całej masie, dzięki czemu temperatura wzras­ta również wewnątrz. Pociąga to za sobą szybkie przeniknie wilgoci z wewnętrznych warstw na jego powierzchnię i do otoczenia nie tylko na skutek większego wysuszenia warstw zewnętrznych, lecz głównie z powodu zwiększenia prężności pary wewnątrz, wywołanej wyższą temperaturą. Ogrzewanie dielektryczne w suszarnictwie spożywczym polega na umieszczeniu żywności (która jest dielektrykiem) między dwiema pły­towymi elektrodami oraz poddaniu jej działaniu zmiennego pola elek­trycznego. Temperatura wewnątrz materiału może być regulowana i utrzyma­na na wymaganym poziomie, co daje dodatkowe korzyści przy tej me­todzie. W Polsce ten sposób suszenia dotychczas nie znajduje zastosowania. Na przeszkodzie stoją duże koszty suszenia, bardziej skomplikowane wyposażenie i obsługa. Suszenie dielektryczne jest 3—4 razy droższe od suszenia konwekcyjnego w związku z dużym zużyciem drogiej ener­gii elektrycznej.