Reklama
A A A

Warunki magazynowania

Moszcz magazynuje się w tankach bezciśnieniowych, kufach, silosach, dbając by zbiorniki do magazynowania były szczelnie zamknięte w celu zabezpieczenia przed ulatnianiem się S02 i dostaniem się do moszczu ob­cych ciał. Temperatura składowania powinna być poniżej 15°C, a wilgot­ność względna powietrza około 80%. Praktykowane przetrzymywanie moszczu w tankach na wolnej przestrzeni bez specjalnych magazynów może być tolerowane tylko jako stan przejściowy. Nagrzewanie się mosz­czu w okresach ciepłych, zamarzanie w zimie, kłopoty z pobieraniem moszczu do nastawu w zimie, większe trudności z uregulowaniem tempe­ratury nastawu, większa możliwość korozji tanków — to główne przyczy­ny świadczące o konieczności budowy specjalnych magazynów. Kontrola magazynowania powinna polegać na okresowym oznaczaniu jakości moszczu, temperatury, wilgotności, stanu higieny magazynowania oraz na oznaczaniu zawartości S02 w moszczu. W przypadku obniżenia się S02 poniżej dawki ustalonej, zawartość jego należy zwiększyć, dodając odpowiednią ilość roztworu S02.