Reklama
A A A

Wykorzystanie na paszę odpadów warzywnych

Odpady warzywne nadają się na karmę dla inwentarza w rolnictwie z zastrzeżeniem, że będą skarmiane szybko, jak to podano przy wyko­rzystaniu wytłoków owocowych. Nadwyżka powinna być również za­bezpieczona przez kiszenie. Doskonałym dodatkiem do produkcji kiszo­nek w rolnictwie jest osad drożdżowy powstały przy produkcji wina. Po odpędzeniu alkoholu na aparatach odpędowych pozostałość może być do­dawana do odpadów przeznaczonych do kiszenia. Wzbogaca ona mie­szankę w białko (drożdże). Mikroorganizmy z osadów zostają w czasie destylacji alkoholu zabite. Kiszenie wymienionych odpadów z innymi dodatkami powinno leżeć w interesie rolnictwa. Obecnie rozdrobnienie gospodarstw nie sprzyja jeszcze planowemu zużyciu na paszę nadwyżki wytłoków i odpadów przy przerobie warzyw.