Reklama
A A A

Wykorzystanie nasion jako materiału siewnego

Nasiona ogórków można uzyskać przy przerobie ogórków nasienni-ków na płaty ogórkowe solone. Płatów tych używa się w późniejszym okresie do produkcji pikli (marynaty ogórkowe). Przerób ogórków na-sieniaków na płaty obejmuje takie czynności, jak: przebranie, umycie, obranie ze skórki, krajanie na płaty, wydrążenie komory nasiennej i so­lenie płatów. Wydrążone gniazda nasienne zalewa się wodą i rozciera w celu rozdzielenia nasion od pozostałej masy gniazda nasiennego. Na­siona jako cięższe osiadają na dnie, lżejsze zaś od nich fragmenty tkanki unoszą się w wodzie. Doprowadzając wodę do beczki i odprowadzając ją przelewem, usuwa się z niej pływające fragmenty tkanki, uwalniając w ten sposób nasiona od zanieczyszczeń. Po przepłukaniu nasiona suszy się na sitach na wolnym powietrzu metodą wietrzno-powietrzną lub w suszarni, nie przekraczając temperatury 30°C. Nasiona pomidorów, uzyskane z separatora nasion, są pozbawione za­nieczyszczeń, ale pokryte są śluzem. W celu zabezpieczenia od pleśnienia i zaparzenia po wymyciu, poddaje się je również suszeniu. Nasiona jabłek dla celów szkółkarskich nadają się głównie z odmian dzikich, a ze szlachetnych tylko odporne na mróz i dające dobry system korzeniowy, np. Antonówka. Jabłka muszą być zebrane w stanie doj­rzałym. Nasiona oddziela się z wytłoczyn po uzyskaniu soku surowego. Pokazane przykłady wykorzystania odpadów nie wyczerpują wszyst­kich możliwości. Obrazują jednak, że to, co jest uważane za odpad, może być surowcem do wytwarzania innych wyrobów. Z zagadnieniem wykorzystania odpadów wiążą się problemy higieny w zakładzie. Nie wykorzystane odpady i nie usunięte w porę, oprócz strat wynikających z ich zniszczenia, mogą pociągnąć za sobą dalsze kon­sekwencje. W przypadku gdy stają się one podłożem do rozwoju drob­noustrojów, mogą stać się źródłem zakażeń. Jeżeli odpady nie są wykorzystane, powinny być wywożone poza za­kład i kompostowane. W celu uzyskania dobrego kompostu mogą być wykorzystane tylko odpady zawierające substancje organiczne, dające po pewnym czasie próchnicę. By próchnica ta nie miała odczynu kwaś­nego, kompostowanie powinno odbywać się z użyciem wapna do przesy­pywania poszczególnych warstw kompostowanego materiału. Odrębnym zagadnieniem jest woda odpadowa w przetwórniach. Go­spodarowanie ściekami musi się odbywać zgodnie z podanymi wytycz­nymi w przedmiocie „Surowce i materiały pomocnicze". Wykorzystanie ścieków do nawodnienia pól i łąk jest bardzo celowe.