Reklama
A A A

Zamrażanie przez wytworzenie próżni

Przy zamrażaniu przez wytworzenie próżni nie używa się czynnika chłodniczego do wytworzenia niskiej temperatury. Uzyskuje się ją przez wytworzenie próżni w komorze zamrażalniczej w połączeniu z odparo­waniem wody z mrożonego surowca. Mrożenie odbywa się w specjalnej komorze, w której panuje bardzo niskie ciśnienie około 2 mm słupa Hg. Wskutek tego temperatura wrzenia wody jest niska. Z surowca wpro­wadzonego do tej komory odparowuje część wody kosztem pobranego z niego ciepła. Temperatura surowca obniża się, aż do całkowitego za­mrożenia. Odparowana woda przechodzi >do skraplacza, a uzyskana mro­żonka jest częściowo podsuszona. Metoda ta może być używana do wy­twarzania półprzetworów mrożonych. Gdyby do zamrożonego produktu było doprowadzone ciepło, potrzeb­ne do dalszego parowania, i parowanie to odbywałoby się nadal przy niskim ciśnieniu, na skutek sublimacji lodu następowałoby dalsze wy­suszenie produktu. Taki sposób suszenia zamrożonego surowca dał początek nowemu kierunkowi suszenia, tzw. liofilizacji (patrz metody suszenia).