A A A

DREWNO

Lasy w Polsce zajmują ok. 28% powierzchni kraju. Przeważa­ją w nich drzewa młode, głównie iglaste. Planowa gospodarka sprawia, że powierzchnia lasów nie tylko nie zmniejsza się wsku­tek wyrębu, lecz nawet powoli wzrasta dzięki zalesianiu wyrębów i nieurodzajnych gleb, tworzeniu rezerwatów i parków narodo­wych. Dąży się także do stopniowej przebudowy drzewostanu zwiększając ilość lasów liściastych i mieszanych. Lasy mieszane łatwiej znoszą zagrożenie ze strony przemysłu, ułatwiają walkę ze szkodnikami, lepiej spełniają wielorakie funkcje: botaniczne, kli­matyczne, geologiczne, rekreacyjne, a zwłaszcza gospodarcze. Lasy mieszane dostarczają cennego surowca dla przemysłu drzewnego. Przemysł drzewny w Polsce ma wielowiekowe tradycje. Mimo rozwoju innych gałęzi produkcji, których wyroby w znacznym stopniu zastępują drewno, zapotrzebowanie na produkty przemy­słu drzewnego nie maleje. Głównym odbiorcą drewna jest nadal budownictwo mieszka­niowe, przemysł meblarski i papierniczy oraz górnictwo. W celu lepszego zaspokojenia zapotrzebowania na drewno i wyroby z drewna, przemysł drzewny i wyrąb lasów został cał­kowicie zmodernizowany. Wprowadzono mechanizację w wycina­niu lasów i w transporcie drewna. Zbudowano nowoczesne zakła­dy przeróbki tartacznej drewna, powstały wytwórnie płyt drzew­nych, rozbudowano istniejące i zbudowano nowe fabryki mebli. Do największych zakładów przemysłu drzewnego należą zakłady w Nidzicy, Hajnówce, Białymstoku, Swarzędzu, Zamościu i Wysz­kowie.