Główna

Towaroznawstwo jest nauką, której przedmiotem jest znajo­mość towarów, a zwłaszcza poznanie czynników wpływających na jakość, czyli na stopień użyteczności towarów. Miarą użyteczności towarów jest ich zdolność zaspokajania określonych potrzeb ludz­kich.Jakość towaru zależy od wielu czynników. Surowiec, proces technologiczny, warunki otoczenia, opakowania i transport wy­wierają zasadniczy wpływ na właściwości gotowych wyrobów. Ponieważ zadaniem towaroznawstwa jest ocena jakości towarów, w związku z tym towaroznawstwo zajmuje się przede wszystkim:pochodzeniem i sposobem otrzymywania towarów,użytecznością towarów,warunkami otoczenia, które wpływają na jakość towarów,metodami ochrony towarów przed zniszczeniem,opakowaniem, transportem i przechowywaniem towarów,metodami badania towarów,kryteriami oceny jakości towarów, iodbiorem jakościowym towarów.Towaroznawstwo jako nauka stosuje własne metody badań. Ko­rzysta także z metod badawczych tych nauk, z którymi się wiąże, szczególnie chemii, fizyki, mechaniki, elektroniki, nauk biologicz­nych (biochemii, mikrobiologii, botaniki, zootechniki i ichtiologii).Znajomość tych nauk i metod badań umożliwia poznanie cech towarów, które mają decydujący wpływ na ich jakość. Szczególne znaczenie dla towaroznawstwa ma znajomość chemii, a zwłaszcza chemii analitycznej. W nauce towaroznawstwa wiele bowiem uwa­gi poświęca się budowie i składowi chemicznemu towarów. Zna­jomość fizyki, mechaniki i elektroniki staje się niezbędna w po­sługiwaniu się instrumentami, urządzeniami i aparaturą labora­toryjną, służącą do badania i oceny jakości towarów. Znajomość różnych gałęzi fizyki jest konieczna w ocenie jakości np. wyro­bów metalowych, elektrycznych, ceramicznych, włókienniczych.W życiu codziennym mamy do czynienia również z produktami, w których zachodzą określone procesy biologiczne wpływające na jakość tych produktów. Znajomość tych procesów jest niezbędna nie tylko do oceny jakości omawianych towarów, ale i przy ich przechowywaniu. Bez podstawowych wiadomości z biochemii, mi­krobiologii, botaniki, zoologii i ichtiologii nie można dokonywać oceny, racjonalnie przechowywać i użytkować takich towarów, jak warzywa, owoce, mięso, ryby, zboża i inne.Towaroznawstwo wiąże się również z ekonomią stosowaną, a zwłaszcza z ekonomiką, organizacją i techniką handlu, oraz ko­rzysta z metod stosowanych w ekonomice.Od dobrej znajomości towaroznawstwa i właściwego pojęcia jego roli zależy jakość wykonywanych badań towarów, właściwe przechowywanie masy towarowej oraz zrozumienie, że systema­tyczna i rzetelna praca w służbach’ towaroznawczych i innych dziedzinach handlu ma decydujący wpływ na racjonalną gospo­darkę majątkiem społecznym.Towaroznawstwo dzieli się na dwie duże grupy: towaro­znawstwo spożywcze i towaroznawstwo prze­mysłowe. Podstawą istniejącego podziału towaroznawstwa jest podział towarów na spożywcze i przemysłowe *.Zarówno towaroznawstwo spożywcze, jak i towaroznawstwo przemysłowe dzieli się na towaroznawstwo poszczególnych gruptowarowych. W towaroznawstwie spożywczym wyróżnia się np. towaroznawstwo owoców i warzyw, zbóż i przetworów zbożowych, produktów mięsnych, mleczarskich i innych. Towaroznawstwo przemysłowe dzieli się np. na towaroznawstwo włókiennicze, wy­robów ceramicznych, chemicznych, elektrycznych, papierniczych i innych. Towaroznawstwo grup towarowych nosi nazwę towaro­znawstwa branżowego.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Comments

comments