A A A

KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE TKANIN

Podstawą klasyfikacji tkanin, zgodnie z Systematycznym Wy­kazem Wyrobów (SWW), jest ogólne i szczegółowe przeznaczenie tkaniny, rodzaj użytego surowca oraz sposób wykończenia. Tkaniny, zgodnie z zasadami klasyfikacji, są oznakowane w spo­sób trwały za pomocą kolorowej krajki, wyszywanych i stemplo­wanych symboli na końcach tkaniny oraz za pomocą etykiety, zwanej metką. Tkaniny zawierające 100% czystej wełny mają kra jkę nie­bieską lub żółtą. Tkaniny wełnopodobne z elany lub torlenu mają krajkę czerwoną, z anilany — zieloną, ze stylonu — szarą, z argo­ny — żółtą. Tkaniny wełniane z domieszką włókien syntetycznych i sztucznych ma krajkę wielobarwną. Bliżej brzegu tkaniny znaj­duje się kolor krajki tego włókna, które w tkaninie stanowi naj­większy procent. Na przykład tkanina zawierająca 70% wełny i 30% elany posiada krajkę niebiesko-czerwoną, której kolor nie­bieski znajduje się bliżej brzegu tkaniny. Tkanina zawierająca 30% wełny i 70% elany posiada krajkę czerwono-niebieską, a bliżej brzegu tkaniny znajduje się kolor czerwony krajki. Tkaniny ba­wełniane mają krajkę białą. Tkaniny lniane, konopne i jedwabne nie są oznaczane kolorowymi krajkami. Na końcach tkaniny po stronie prawej wyszyty jest symbol tkaniny, numer wzoru i sztuki. Po lewej stronie odciśnięty jest białą farbą znak towarowy, gatunek, długość tkaniny oraz znak kontroli technicznej. Na metce umieszczony jest znak i nazwa producenta, nazwa i symbol tkaniny, data produkcji, numer sztuki i wzoru, długość i szerokość tkaniny, gatunek i cena. Gatunki tkanin wełnianych oznaczane są czerwonymi paskami biegnącymi ukośnie przez metkę. Jeden pasek oznacza gatunek I, dwa — II, trzy — III, cztery — IV. Gatunki pozostałych tkanin oznacza się paskami: niebieskim — gatunek I, zielonym — II, czerwonym — III, żółtym — IV gatunek. Symbol tkaniny składa się z kilku lub kilkunastu cyfr, z któ­rych cztery pierwsze oznaczają podbranżę, następne określają szczegółową klasyfikację tkaniny oraz jej numer kolejny. Podstawą klasyfikacji tkanin bawełnianych i bawełnopodobnych, tworzących podbranżę oznaczoną numerem 1917, jest ogólne i szczegółowe przeznaczenie tkaniny, skład surowcowy, rodzaj splotu i sposób wykończenia. Następne cechy symbolu — to grupa ryczałtowa w zakresie ceny ustalona na podstawie zryczałtowanego zużycia barwników i innych środków chemicznych w procesie wykończenia-tkaniny oraz numer kolejny tkaniny. Symbol tkaniny bawełnianej i baweł-nopodobnej składa się z 14 pozycji oznaczonych cyframi, których znaczenie podano w tab. 59. Symbol 1917-345 + 174-1-001 oznacza zatem tkaninę bawełno-podobną, tworzącą podbranżę oznaczoną numerem 1917, odzieżową sukienkową, otrzymaną ze 100% włókna sztucznego, o splocie płó­ciennym, drukowaną rotacyjnie, z apreturą przeciwgniotliwą, za­liczoną do I grupy ryczałtowej w zakresie ceny, oznaczoną nume­rem kolejnym 001. Podstawą klasyfikacji tkanin lnianych i ko­nopnych tworzących podbranżę oznaczoną numerem 1936, jest ogólne i szczegółowe przeznaczenie tkaniny, skład surowcowy, ro­dzaj wykończenia oraz numer kolejny tkaniny. Symbol tkaniny lnianej lub konopnej składa się z 13 pozycji oznaczonych cyframi, których znaczenie podano w tab. 60. Symbol 1936-421 + 661-035 oznacza zatem tkaninę lnianą two­rzącą podbranżę oznaczoną numerem 1936, dekoracyjną, zasłono­wą, z lnu czesankowego stuprocentowego, o splocie żakardowym, barwnie tkaną, wykończoną, apreturą skrobiową, oznaczoną nume­rem kolejnym 035. Podstawą klasyfikacji tkanin jedwabnych i je-dwabnopodobnych, tworzących podbranżę oznaczoną nu­merem 1946, jest ogólne i szczegółowe przeznaczenie tkaniny, ro­dzaj użytego surowca oraz kolejny numer artykułu. Symbol tkani­ny jedwabnej i jedwabnopodobnej składa się z 10 pozycji ozna­czonych cyframi, których znaczenie podano w tab. 61. Symbol 1946-341 + 660 oznacza zatem tkaninę jedwabną tworzącą pod­branżę oznaczoną numerem 1946, odzieżową, sukniową, z jedwabiu naturalnego stuprocentowego, oznaczoną numerem kolejnym 660. Podstawą klasyfikacji tkanin wełnianych i wełnopodobnych, stanowiących podbranżę oznaczoną nu­merem 1927, jest ogólne i szczegółowe przeznaczenie tkaniny, pro­centowa zawartość włókien wełnianych, grupa surowcowa, rodzaj przędzy, sposób barwienia, rodzaj apretury oraz kolejny numer artykułu. Symbol tkaniny wełnianej i wełnopodobnej składa się z 14 pozycji oznaczonych cyframi, których znaczenie podano w tab. 62. Symbol 1927-331 + 114-971-7 oznacza zatem tkaninę'tworzącą podbranżę oznaczoną numerem 1927, odzieżową, ubraniową ze stu­procentowej wełny czesankowej, barwioną w sztuce, o apreturze specjalnej, oznaczonej kolejnym numerem 717. Klasyfikacja rodzajowa tkanin oparta na SWW jest wprowa­dzana sukcesywnie z zachowaniem przez pewien okres dotych­czasowej klasyfikacji. Dotyczy to szczególnie tkanin wełnianych, gdzie obok obowiązującego symbolu tkaniny umieszcza się sym­bol składający się z 4 cyfr, pierwsza cyfra oznacza szczegółowe przeznaczenie tkaniny, druga — rodzaj przędzy użytej do wypro­dukowania tkanin, trzecia — sposób barwienia, czwarta — pro­centową zawartość wełny w tkaninie. Szczegółowe przeznaczenie tkaniny (pozycja pierw­sza w symbolu) oznaczona jest cyframi od 0 do 8. 0 — oznacza tkaninę mundurową, 1 — mundurową płaszczową, 2 — ubraniową, 3 — płaszczową, 4 — sukienkową, 5 — kostiumową, 6 — płaszczo­wą damską, 7 — kocówą, 8 — chustkową i szalową, 9 — specjalną. Rodzaj użytej przędzy (pozycja druga w symbolu) oznaczamy: 1 — czesankowa bezszewiotowa, 2 — czesankowa sze­wiotowa, 3 — czesankowo-zgrzebna, 4 — zgrzebna, 5 — bawełnia­na zgrzebna, 6 — bawełniana czesankowa. Sposób barwienia tkaniny1 (pozycja trzecia w symbolu) oznaczamy: 0 — kolor naturalny, 1 — barwiona w surowcu, 2 — barwiona w przędzy, 3 — barwiona w tkaninie, 4 — drukowana, 5 — bielona. Zawartość czystej wełny w tkaninie (pozycja czwar­ ta w symbolu) oznaczamy: 1 — 10% wełny, 2 — 20%, 3 — 30%, 4 — 40%, 5 — 50%, 6 — 60%, 7 — 70%, 8 — 80%, 9 — 100% wełny. Tkaniny wełniane zgrzebne zawierają od 10 do 40% wełny, czesan­kowe od 50 do 100% wełny. Symbol W6436/121/M oznacza wełnę płaszczową damską, zgrzebną, barwioną w sztuce i zawierającą 60% wełny. Cyfry 121 po nawiasie oznaczają: pierwsze dwie — numer katalogowy tka­niny, trzecia — numer zakładu produkcyjnego podległego Zjed­noczeniu Przemysłu Wełnianego — Północ (liczby nieparzyste) lub ZPW — Południe (liczby parzyste). Litery po drugim nawia­sie oznaczają rodzaj dodanego włókna lub dodatkową apreturę, np. M — moloodporne. Symbol W 2119/E55/142 oznacza tkaninę wełnianą ubraniową, czesankową bezszewiotową, barwioną w su­rowcu, stuprocentową połączoną z elaną, przy czym elana stano­wi 55% całości.