A A A

KRYTERIA OCENY JAKOŚCI KONCENTRATÓW

Ocena jakościowa koncentratów polega na oznaczeniu barwy, rozpuszczalności, zapachu, smaku oraz zależnie od rodzaju zawar­tości soli i ewentualnie tłuszczu. Ocenę taka. przeprowadzamy przez przyrządzanie produktu jadalnego ściśle według podanego na opakowaniu przepisu. Poszczególne cechy punktuje się w s k a-li oceny punktowej (tab. 53). Produkt uzyskujący 16-^-20 punktów zaliczany jest do klasy I, 10-M5 do klasy II i 6-f-9 punk­tów do klasy III. Nieuzyskanie przez produkt 6 punktów oznacza jego dyskwalifikację, a zatem nieprzydatność spożywczą. Przy opakowaniach zbiorczych ocenie organoleptycznej należy poddać ok. 10% opakowań jednostkowych, przy czym ocenia się również etykietę, napisy, czystość i dokładność opakowania. Kon­centraty sprasowane muszą być zbadane na trwałość sprasowania, w koncentratach sypkich należy określić stopień zgranulowania. Koncentraty spożywcze nie mogą zawierać żadnych zanieczysz­czeń mechanicznych ani śladów szkodników zwierzęcych. Koncen­traty dla dzieci tzw. Bobo-Vita, stanowiące mieszaninę przetwo­rów z mięsa i warzyw, a przeznaczone dla niemowląt i dzieci, po­winny być produkowane w maksymalnie sterylnych warunkach oraz z wysokiej jakości surowców. Koncentraty te wytwarzane są bez dodatku jakichkolwiek środków chemicznych, według receptur uzgodnionych z Instytutem Matki i Dziecka, i sterylizowane w spe­cjalnych autoklawach w temperaturze 118°C. Puszka i nożyk do otwarcia powinny być dokładnie wyparzone, a zawartość należy nabierać tylko wyparzoną łyżeczką. Produkt nie zużyty należy z puszki przełożyć do naczynia porcelanowego. Puszki zawierające*koncentraty dla dzieci (napis umieszczony na puszce) j^ie mogą być zardzewiałe, a blacha nie powinna wyka­zywać śladów wgnieceń, obtarcia czy zatłuszczenia smarem.