A A A

MAGAZYNOWANIE ZBÓŻ I PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH

Magazynowanie ziarna ma na celu jego przechowywanie przez dłuższy okres w stanie nie zmienionym. Ziarno zbóż wymaga sta­rannej pielęgnacji, mającej na celu zabezpieczenie przed zagrza­niem i szkodnikami. Zależnie od konstrukcji rozróżniamy magazyny podło­gowe, gdzie ziarno sypane jest bezpośrednio na podłogę drew­nianą, kilkukondygnacjowe — przegrodowe, pozwala­jące na przechowywanie różnych gatunków ziarna, s p a d o we, w których ziarno może przesuwać się z wyższych pięter na niższe, elewatory, mające liczne komory, suszarnie, podnośniki itp. Zboże w czasie przechowywania musi być przesypywane i wietrzo­ne dla zabezpieczenia przed zagrzaniem prowadzącym do stęch-nięcia. Przechowywanie mąki i kasz w workach wymaga również staranności, suchych, przewiewnych pomieszczeń o określonej wilgotności i temperaturze. Zarówno ziarno, jak i jego przetwory narażone są na niszcze­nie przez liczne szkodniki. Glrożnymi szkodnikami zbóż są: wołek zbożowy, mól ziarniak, rozkruszek. Wołek zbożowy jest chrząszczem czarnobrunatnym rozmnażającym się w bielmie ziar­na. Jego gąsienica wyżera miąższ ziarna. Mól ziarniak jest najniebezpieczniejszym szkodnikiem, gdyż nie tylko omotuje ziar­no przędzą pajęczyny, ale także zanieczyszcza je odchodami. W po­dobny sposób niszczy zboże, a ponadto mąkę i kaszę, maleńki pa­jączek tzw. rozkruszek mączny. W kale rozkruszka roz­mnażają się liczne bakterie zatruwające cały produkt, który na­biera nieprzyjemnego smaku i zapachu oraz traci swoje zalety wy­piekowe. Poważnym także zagrożeniem dla magazynów zbożowych 1 mącznych są gryzonie, szczególnie myszy i szczury. Są one żarłoczne, o dużych zdolnościach rozrodczych. Zjadają nie tylko przechowywane produkty, ale także niszczą je gryząc i zanieczy­szczając odchodami. Wspomnieć również należy, że ziarno może być zanieczyszczone pasożytami roślinnymi oraz nasionami różnych chwa­stów szkodliwych dla zdrowia, np. grzybek pasożytniczy, śnieć i kąkol. Walka ze szkodnikami jest trudna, a stosowanie chemicznych środków trujących stanowi ostateczność z uwagi na możliwość za­trucia przechowywanych produktów. Z tych też względów zaleca­na jest szczególna troska o utrzymanie czystości, częste wietrze­nie, zakładanie siatek okiennych, szybkie likwidowanie wszelkich dziur i szczelin, częste odkurzanie ścian oraz przestrzeganie wła­ściwej wilgotności i temperatury. Szczególnie ważne jest dokładne badanie produktów dostarcza­nych do magazynów, aby przyjmując produkt łącznie ze szkodni­kiem nie dopuścić do zanieczyszczenia całego magazynu. Dzięki kontroli wstępnej każdego produktu uniknąć można wielu strat oraz uchronić od zepsucia lub zanieczyszczenia produkty przecho­wywane.