A A A

MEBLE

Meble są sprzętami stanowiącymi podstawowe wyposażenie po­mieszczeń służących do pracy i wypoczynku. Wyróżniamy meble żłobkowe, przedszkolne, szkolne, świetlicowe, stołówkowe, biuro­we, gastronomiczne, hotelowe, internatowe, łazienkowe, kuchenne i mieszkaniowe (rys. 119). Meble dzieli się na grupy, typy i kategorie. Grupy mebli — to np. krzesła, fotele, taborety, kanapy, wersalki, stoły, segmenty, meble skrzyniowe i inne. Typy mebli — to stałe cechy różniące meble danej grupy, np. krzesło gięte i krzesło stolarskie lub tapicerowane. Typy ozna­cza się cyframi. Kategorie mebli, w zależności od ich jakości, oznacza­my literami A i B. Do kategorii A zalicza się meble bez wad, poza dopuszczalnymi przez normę. Do kategorii B zalicza się meble po­siadające usterki, nie dyskwalifikujące jednak wartości użytko­wej mebli. Ilość i jakość dopuszczalnych usterek określa norma. Przykład oznakowania fotela typu 102, zakwalifikowanego do kategorii B: fotel 102-B, PN-74/F-06002, SWW: 1741-151. ODBIÓR JAKOŚCIOWY DREWNA Odbiór jakościowy drewna i wyrobów z drewna polega na sprawdzeniu: — gatunku i wad drewna, —■ wilgotności i właściwości mechanicznych drewna, — wymiarów, złącz, rodzaju powłok wykończeniowych i sta­ranności ich wykonania, —«■ tkanin w meblach tapicerowanych, — funkcjonalności i estetyki mebli. Pomiary wypukłości części tapicerowanej mebla. Pomiarów wypukłości (rys. 120) dokonuje się za pomocą dwóch liniałów (1) i (2). Odległość mie: rzona między najdalej wysuniętym punktem, w którym styka się liniał (1) z bokiem i punktem skrzyżowania z liniałem (2) położonym w najwyższym punkcie wypukłości, stanowi miarę wypukłości części tapicerowanej. Ocena wilgotności drewna. Wilgotność drewna określa się najczęściej za pomocą wilgotnościomierza elektrycznego. Określanie wilgotności metodą elektrometryczną polega na wykorzystaniu różnej przewodności elek­ Rys. 120. Pomiar wypukłości części ta­picerowanej mebla trycznej drewna w zależności od jego wilgotności. Drewno o wil­gotności 30% ma np. przewodność elektryczną ok. miliona razy większą, niż drewno całkowicie suche. Dokonując pomiaru wilgo­tności należy zachować następu­jące warunki: elektrody wilgo­tnościomierza należy wbijać tyl­ko w biel lub tylko w twardziel w odległości 3H-6 cm od siebie, tak by prąd płynął w kierunku poprzecznym do włókien, pomia­ru należy dokonywać w środku szerokości najgrubszych elemen­tów wyrobu, elektrody i drewno powinny być czyste, skala wilgotnościo­mierza powinna być dostosowana do gatunku drewna, odczytu wilgotności dokonuje się bezpośrednio na skali wilgotnościomierza. Wilgotność tarci­cy dostarczanej do użytku nie powinna przekraczać 22%, sklejki — 15%, stolarki budowlanej wewnętrznej — 12%, zewnętrznej — 16%, mebli — 10% (PN-53/D-06002).