A A A

METALE I WYROBY Z METALI

WIADOMOŚCI OGÓLNE O METALACH Metale w życiu codziennym człowieka odgrywają ogromną rolę. Trudno dziś wyobrazić sobie życie cywilizowanych społeczeństw bez użytkowania w szerokim zakresie metali. Oceniając rozwój gospodarczy jakiegokolwiek kraju, zwracamy uwagę przede wszy­stkim na rozwój metalurgii w danym kraju; rozwinięta metalurgia świadczy o bogactwie i obronności kraju. Metale rzadko występują w czystej postaci, najczęściej w po­staci różnych związków. Otrzymywanie czystych metali nastrę­czało zawsze wielu trudności. Procesy otrzymywania wielu metali są nadal kosztowne i skomplikowane. Rozwój hutnictwa w Polsce sięga początków naszego państwa. Znacznymi ośrodkami produkcji hutniczej już na początku XIII w. były okolice Olkusza, Chęcin, Kielc, Bytomia i Tarnowskich Gór. Odlewnie i walcownie żelaza w Wąchocku, a metali nieżelaznych w Starczynowie koło Olkusza, znane są na początku XVI w. z po­stępowych, na owe czasy, metod obróbki metali. XVII i XVIII w. — to okres upadku polskiego hutnictwa. Pewne ożywienie w rozwoju hutnictwa obserwujemy w czasach działalności "Stanisława Staszi­ca. Później hutnictwo polskie rozwija się bardzo powoli, w więk­szości opanowane przez obcy kapitał, głównie francuski i niemiecki. Polska Ludowa w swych nowych granicach zaraz po wyzwole­niu uruchomiła cały przemysł metalurgiczny i niemal natychmiast przystąpiła do budowy nowych zakładów, do poszukiwań nowych surowców hutniczych. Z większych hut zbudowanych całkowicie w Polsce Ludowej wymienić trzeba huty stali w Nowej Hucie, Warszawie i Katowicach, huty aluminium w Skawinie i Koninie i wiele innych. Unowocześniono i rozbudowano dotychczas istnie­jące zakłady hutnicze. Odkryto nowe złoża żelaza i metali nieże­laznych. Rozwój hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych trwa na­dal. Rozwinięta metalurgia naszego kraju świadczy o naszym po­tencjale gospodarczym i o naszej obronności.