A A A

MLEKO SPROSZKOWANE

Mleko sproszkowane jest stałym produktem mlecznym w po- staci proszku, zawierającym oprócz niewielkiej ilości wody tylko stałe składniki mleka l. Mleko w proszku klasyfikowane jest następująco: 1 Mleko w proszku zawiera w procentach: wody — 4, tłuszczu — 25, białka — 26,5, cukru minimum — 38,5, soli minimum — 6 oraz witaminy A, B, C. mleko w proszku rozpylowe o zawartości 25%, mleko w proszku walcowe pełne o zawartości tłuszczu 25%, mleko w proszku odtłuszczone nie normowane zawartością tłuszczu. Mleko sproszkowane produkuje się głównie metodą roz­pylania. Metoda walcowa powoduje zbytnie ścinanie białka oraz trudniejszą rozpuszczalność produktu i obecnie rzadko jest stoso­wana. Mleko w proszku rozpyłowe wytwarzane jest w dwóch kla­sach jakości (PN-59/A-86024). Klasa I powinna mieć postać sypkiego proszku, barwę jedno­litą z lekkim odcieniem kremowym, smak i zapach swoisty dla produktów mlecznych, całkowity brak zanieczyszczeń mechanicz­nych, zawartość do 4% wody, 25% tłuszczu przy 7,5° kwasowości, przy czyrp rozpuszczalność w wodzie powinna stanowić 95%. Klasa II dopuszcza lekkie zbrylenie, nieco silniejszy zapach oraz do 8° kwasowości. W klasie II może być nieco gorsza rozpusz­czalność — do 93%. Mleko w proszku przez połączenie z odpowiednią ilością wody zachowuje wraściwości mleka świeżego. Powinno być przechowy­wane w suchych pomieszczeniach.