A A A

OCENA JAKOŚCI OBUWIA

Dokonując odbioru jakościowego obuwia sprawdzamy: numerację obuwia i długość obydwu butów, jednolitość barwy i trwałość wybarwienia, jednakową grubość i jakość skóry, twardość noska i napiętka, staranność zszycia części składowych wierzchu, staranność złączenia wierzchu ze spodem, jednolitą grubość i wysokość obcasów, wichrowatość obuwia w śródstopiu, prawidłowość oznakowania i opakowania obuwia. Są to cechy podstawowe obuwia, które można łatwo spraw­dzić organoleptycznie, dokonując starannych oględzin. O jakości obuwia decydują jednak i takie właściwości, których organolep­tycznie stwierdzić się nie da, np. trwałość połączenia wierzchu ze spodem lub przemakalność obuwia. Rys. 118. Miejsca pobierania próbek do badania trwałości łączenia wierzchów obuwia ze spodami Badanie trwałości połączenia wierzchu ze spodem. Trwałość łączenia wierzchu ze spodem bada się za pomcą dynamometru Schoppera na prób­kach długości 4 cm, wyciętych wzdłuż brzegów obuwia w różnych jego częściach (rys. 118). Próbkę umieszcza się w kleszczach dynamometru i mie­rzy siłę potrzebną do zerwania łączenia. Stopień trwałości oblicza się sto­sując wzór: P * T gdzie: P — siła rozrywająca w kG (w układzie SI w niutonach 1 kG = = 9,80685 N), l — długość próbki w cm. Przemakalność wierzchów (cholewki) obuwia bada się w sposób nastę­pujący: but umieszcza się na pochylonej rynience, tak aby obcas był poło­żony niżej od czuba. Przy końcu rynienki ustawia się menzurkę, a do buta wlewa wodę do 10 mm powyżej brzegów zszycia cholewki, utrzymując ten poziom przez cały czas próby, tj. przez 2 godziny. Pomiar ilości przecie­kającej do menzurki wody dokonuje się po 30 minutach i po dwu godzi­nach. Ilość wody przeciekającej na 1 godzinę jest stopniem przemakalności szwów obuwia. Przemakalność spodów obuwia bada się nieco inaczej. Najpierw uszczel­nia się woskiem szwy cholewki i łączenie wierzchu ze spodem, następnie wlewa się wodę do buta do wysokości 13,5-^14,0 mm nad podeszwą. Po­miaru przeciekającej do menzurki wody dokonuje się po 0,5, 1, 2, 4, 6, 24 godzinach. Średnia ilość przeciekającej wody na 1 godzinę jest miernikiem przemakalności spodów obuwia (PN-56/O-91009).