A A A

OPAKOWANIA TOWARÓW

Różne gałęzie przemysłu produkują ogromne ilości towarów, które trzeba dostarczyć konsumentowi. Dostawa tych towarów by­ druciane, drewniane lite i ażurowe, klatki, opakowania wiklinowe, łubianki i inne (rys. 22). . Jako zabezpieczenie przed zabrudzeniem czy rozproszeniem sto­sujemy często opakowania w postaci torebek z papieru lub two- łaby niemożliwa bez stosowania opakowań. Dzisiejszy obrót to­warowy wymaga coraz większej ilości różnorodnych opakowań Aby sprostać zadaniom stojącym przed producentem i apara­tem handlowym, powołano w Polsce specjalny organ — Centralny Ośrodek Opakowań podległy bezpośrednio Pełnomocnikowi Rządu ds. Opakowań. Działa również Rada ds. Gospodarki Opakowaniami przy prezesie Rady Ministrów. Celem Centralnego Ośrodka Opako­wań jest prowadzenie i koordynowanie prac badawczych w dzie­dzinie opakowań, czuwanie nad produkcją opakowań i prawidłową gospodarką opakowaniami, opracowywanie norm, szkolenie fa­chowców w dziedzinie opakowań, współpraca w ramach RWPG z innymi krajami socjalistycznymi oraz współpraca w ramach Eu­ropejskiej Federacji Opakowań z krajami kapitalistycznymi. Po­nadto sprawami opakowań zajmują się organizacje branżowe współpracujące z Centralnym Ośrodkiem Opakowań.