A A A

OTRZYMYWANIE PAPIERU

Produkcja papieru wymaga odpowiedniego surowca i wyposa­żenia technicznego. Surowcami do produkcji papieru są: szmaty lniane, ko­nopne i bawełniane, celuloza i ścier drzewny, makulatura oraz kleje roślinne, kalafonia, skrobia, kazeina, kaolin, kreda, azbest, siarczany, barwniki i inne. Do produkcji papieru służy obecnie zespół maszyn pa­pierniczych, w skład którego wchodzą: ścierak do otrzymy­wania ścieru drzewnego, warnik do otrzymywania celulozy, wilk i rębak do rozdrabniania szmat, młyn-holender do otrzymywania masy papieniczej, kadzie do oczyszczania masy papierniczej, taś­ma sitowa i filcowa do formowania i odwadniania masy oraz ka­lander służący do wygładzania papieru i nadawania ostatecznego wyglądu powierzchni papieru. W celu otrzymania tzw. znaków wodnych (np. na papierze prze­znaczonym na banknoty, dowody osobiste) masę papierniczą pod­daje się rozrzedzeniu na taśmie sitowej za pomocą wałka, na który nakłada się misterny rysunek wykonany z siateczki ze szlachet­nego metalu. Rysunek ten jest odciskany w mokrej masie papier-nicznej. Sztuczne znaki wodne (np. na dyplomach szkolnych), płót-nowanie papieru, uzyskuje się przez wyciskanie w specjalnym ma­łym kalandrze. Znaki te w odróżnienie od znaków wodnych nie są trwałe. Podobnie jak papier, otrzymuje się tekturę i karton. Są to pro­dukty wielowarstwowe, formowane w maszynie zwanej tektu-rówką.