A A A

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE OWOCÓW

Zbiór owoców każdej odmiany powinien być dokonany we wła­ściwym czasie, tzn. po osiągnięciu odpowiedniej dojrzałości, wpły­wa to bowiem na wartości smakowe i możliwość przechowywania. Owoce zebiane zbyt późno łatwo ulegają zepsuciu i do przecho­wywania się nie nadają. Owoce należy w zasadzie zbierać ręcznie, aby zapobiec ich obtłukiwaniu lub zgnieceniu. Po zebraniu owoców należy je posortować, a następnie umieścić we właściwym opakowaniu. Opakowaniem mogą być skrzynki lub łubianki i kosze. Owoce bardziej delikatne owija się w papier lub bibułkę, a skrzynki lub łubianki wykłada papierem. Owoce większe i bardziej delikatne układa się w opakowaniu ręcznie rzędami, drobniejsze nasypuje się do opakowań. Owoce powinny być przechowywane w chłodnych pomieszcze­niach w granicach temperatur 0^- + 4°C i wilgotności dochodzącej do 90%. Co pewien czas owoce powinny być przebierane, a zna­lezione sztuki nadpsute — usuwane.