Reklama
A A A

POBIERANIE PRÓBEK DO BADAŃ

Zakład produkcyjny jest obowiązany do kontroli każdego pro­duktu, który dostarcza do obrotu towarowego. Produkt ten uzy­skuje znak kontroli jakości KJ, który jest stwierdzeniem, że towar został wykonany zgodnie z określoną normą i jego jakość odpowiada wymaganiom normy. Przedsiębiorstwo handlowe lub inna instytucja ma również obowiązek dokonania oceny jakości do­starczonego towaru, ze względu na interes przedsiębiorstwa i inte­res konsumenta. Ocena jakości nie może, ze wzlędów ekonomicznych dotyczyć każdego produktu *. Badania takie musiałoby przeprowadzać wielu ludzi. Ponadto w czasie badań towar ulega najczęściej zniszczeniu. Nie byłoby to również uzasadnione, gdyż produkowane przez za­kład towary muszą mieć, ze względu na taki sam surowiec i pro­ces technologiczny, jednakowe lub niewiele różniące się właściwo- ści. Badaniu poddajemy zatem tylko część towaru wybraną z całej jego partii.