A A A

PROSZKI DO PRANIA

Proszki do prania wytwarza się z masy mydlanej z dodatkiem węglanu i krzemianu sodowego, sody kalcynowanej, chlorku wap­niowego, amoniaku i innych składników zmiękczających wodę. Przygotowaną płynną masę rozpyla się w prądzie chłodnego po­wietrza. W czasie rozpylania część wody wyparowuje, pozostała jej ilość związana jest z maleńkimi kryształkami sody, co powo­duje znaczną sypkość proszku. Znane są proszki o różnej procen­towej zawartości mydła: proszek Mig zawiera 45% mydła, Bieluks — 60%, Sam — 13,5%, Radion-Ekstra i Pollena — 60%. Proszki pakuje się w kartoniki po 500 g. OZNAKOWANIE MYDEŁ I PROSZKÓW DO PRANIA Mydła toaletowe i proszki do prania wyprodukowane przez za­kłady podległe Zjednoczeniu Przemysłu Środków Piorących i Ko­smetyków znakowane są symbolami. Symbol jest zbudowany z cyfr w formie czterech członów. Człon pierwszy Ol-r-99 oznacza producenta, człon drugi 01-^-99 przedmiot, człon trzeci 01H-99 — asortyment, człon czwarty zaś gramaturę (wielkość). Symbol 02/12/04/06 oznacza: 02 — WFMiK „Uroda", 12 — pro­szek do prania, 04 — Oksydion, 06 — 400 g. Data produkcji jest podawana tylko na mydłach toale­towych dla dzieci w postaci pięciocyfrowego szyfru. Pierwsze trzy cyfry oznaczają dzień produkcji liczony kolejno od nowego roku, czwarta cyfra oznacza końcową cyfrę roku, piąta zaś serię produk­cyjną. Szyfr 03772 oznacza, że mydło zostało wyprodukowane 6 lu­tego 1977 r., seria produkcyjna 2. Zakłady podległe Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pra­cy nie oznaczają swoich wyrobów symbplami.