A A A

PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

WARUNKI MAGAZYNOWANIA TOWARÓW Zorganizowana produkcja i zorganizowany obrót towarowy, cała gospodarka narodowa, wyn^agają istnienia zapasów surowco­wych i towarowych. Konieczność istnienia zapasów pociąga za st)bą przystosowanie odpowiednich pomieszczeń do ich przecho­wywania. Pomieszczeniami tymi są magazyny. Magazyny służą do przechowywania zapasów, do załadowywania i wyładowywana to­warów, do sortowania i asortymentowania towarów. W magazy­nach wykonujemy wiele czynności pomocniczych, jak paczkowa­nie, kompletowanie, niekiedy standaryzowanie, ocenianie jakości. Magazyny powinny zapewnić najwłaściwsze warunki przechowywania towarów: odpowiednią temperaturę, wymienność powietrza, możliwość rozdzielania towarów chłoną­cych zapachy od towarów wydzielających zapachy. Magazyny po­winny chronić towary przed wilgocią, słońcem oraz zabezpieczać je przed szkodnikami, kradzieżą, pożarem. Zapewnienie ciągłości produkcji i dostaw towarów do odbio.--ców wymagają odpowiedniej lokalizacji magazynów. Magazyny powinny znajdować się w miejscach dogodnych zarów­no dla odbiorcy, jak i dla dostawcy, w pobliżu szlaków komuni­kacyjnych. Do właściwej kontroli jakości przyjmowanych towarów maga­zyny muszą dysponować odpowiednią powierzchnią na ten cel przeznaczoną i właściwym wyposażeniem. Magazyny, w których sortuje się i paczkuje towary oraz wy­konuje inne czynności pomocnicze, powinny być wyposażone w automa^czne linie produkcyjne. Uciążliwe czynności magazynowania towarów coraz częściej są mechanizowane. Mechanizacja prac w magazynie wy­maga nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale i odpowiedniego roz­planowania powierzchni magazynowej. Budynki magazynowe powinny być dostosowane do właściwości fizykochemicznych przechowywa- nych towarów. Najlepsze nawet warunki, zarówno w maga­zynach przemysłowych jak i w magazynach handlowych, nie będą dostatecznie zabezpieczać magazynowanych towarów przed zni­szczeniem lub uszkodzeniem, jeśli w magazynach brak będzie pra-< cowników znającycji zasady magazynowania towarów, posiadają^ cych podstawowe wiadomości o właściwościach tych towarów, Brak znajomości zasad gospodarki magazynowej powoduje powsta­wanie szkód, nadmiernych ubytków, naraża gospodarkę narodo* wą na straty. Słusznie zatem, oprócz stwarzania właściwych waf runków magazynowania towarów, poświęcamy wiele uwagi przyr gotowaniu pracowników magazynowych.