A A A

PRZETWORY GRZYBOWE

Najczęściej produkowanymi przetworami grzybowymi są: ma­rynaty, grzyby solone, ekstrakt grzybowy, grzyby sterylizowane, suszone i mączka grzybowa. Produkty te mogą być wytwarzane jako jednoodmianowe lub mieszane z gatunków do­puszczonych do produkcji na podstawie zezwolenia ministra zdro­wia i opieki społecznej. W obrocie towarowym dopuszcza się susze z borowika, >zajączka, kozaka, kożlarka i kurki. Konserwować można całe owocniki lub tzw. krajankę owocni-ków i trzonów. Odpady grzybów i grzyby gorszej jakości wyko­rzystuje się w postaci sproszkowanej do koncentratów i sosów (PN-75/A-78503). Do marynowania stosuje się grzyby całe w dwóch klasach jakości oraz grzyby krojone w jednej klasie jakości. Wymagania jakościowe odnoszą się do barwy, zapa­chu, smaku, wyglądu zewnętrznego, jędrności, wielkości oraz sto­pnia zaczerwienia. W badaniach jakościowych ustala się zawartość grzybów uszkodzonych oraz ślady zanieczyszczeń organicznych pochodzenia roślinnego lub mineralnego. Niedopuszczalne są za­nieczyszczenia organiczne pochodzenia zwierzęcego oraz zanie­czyszczenia przekraczające 15 widocznych gołym okiem kanalików po czerwiach.