Reklama
Nasz ulubiona agencja celna w Anglii.
A A A

RODZAJE MAGAZYNÓW

Magazyny z względu na wykonywaną funkcję dzielimy na magazyny rozdzielcze, przeładunkowe, zasobowe, re­zerw państwowych i skupu. Magazyny rozdzielcze gromadzą towary od różnych producen­tów, a następnie kompletują asortyment dla handlu detalicznego. fllagazyny przeładunkowe znajdują się w portach, stacjach węzłowych i stanowią miejsce przechowywania towarów przełado­wywanych z jednego środka transportu na drugi. Magazyny zasobowe służą do tworzenia zapasów towarowych. Magazyny rezerw państwowych gromadzą zapasy na wypadek klęsk żywiołowych i wypadków losowych. Magazyny skupu służą tylko do gromadzenia artykułów sku­powanych i przygotowywania ich do dalszej wysyłki. W praktyce przeważnie są łączone różne typy magazynów speł­niające różne funkcje. Ze względu na konstrukcję budynku magazy­nowego magazyny dzielimy na otwarte, półotwarte i zamknięte. Każdy z wymienionych typów magazynów przeznaczony jest dla określonych towarów. Różne właściwości fizyczne i chemiczne to­warów wymagają różnych warunków magazynowania. Magazyn otwarty i półotwarty, zwany wiatą, jest pomieszczeniem zaopa­trzonym tylko w dach lub dodatkowo w półścianki i jest przezna­czony na produkty wymagające dopływu świeżego powietrza, a nie- Iwrażliwe na wilgoć i zmiany temperatury. Magazyny zamknięte są budynkami z trwałych materiałów budowlanych, często z do­datkowym wyposażeniem chłodniczym, wentylacyjnym lub też I wykopem piwnicznym, zachowującym niską i stałą temperaturę. Magazyny mogą być parterowe i wielokondygnacjowe. Te ostatnie są najczęściej równocześnie chłodniami z szeregiem ko­mór chłodniczych i tuneli o różnych temperaturach zamrażania. Niektóre towary wymagają specjalnej konstrukcji budynku, np. zagłębienia w ziemi, co daje stałą temperaturę i wilgotność powietrza (ważne dla owoców i warzyw), silosy zbożowe np. budo­wane są z komorami suszącymi i przesypującymi ziarno, zabezpie­czającymi przed samozagrzaniem. Do magazynów zaliczamy także kopce ziemne przeznaczone do sezonowego przechowywania ziem­niaków i niektórych warzyw. Ze względu na asortyment przechowywa­nych towarów wyróżniamy magazyny uniwersalne ogólno-przemysłowe lub spożywcze i specjalne. Magazyny uniwersalne obejmują asortyment podstawowych towarów spożywczych i nie-spożywczych. Magazyny ogólnoprzemysłowe lub spożywcze prze­znaczone są do przechowywania podstawowych grup artykułów spożywczych bądź też niespożywczych. Magazyny specjalne prze­znaczone są do przechowywania określonych towarów w typowych dla nich warunkach. Przykładem magazynów specjalnych o spe­cyficznym wyposażeniu są magazyny paliw.