A A A

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE MIĘSA

Transport mięsa uregulowany jest przepisami sanitarnymi okre­ślającymi szczegółowo warunki, w jakich dozwolone jest prze­wożenie mięsa. Wszelkie czynności związane z załadowaniem, prze­wozem i wyładowaniem muszą się odbywać w takich warunkach, aby zabezpieczyć mięso przed zepsuciem i zanieczyszczeniem. Lu­zem mogą być przewożone tusze i półtusze, mięso rozebrane na części kulinarne może być transportowane tylko w skrzynkach drewnianych lub metalowych. Najwłaściwsze do transportu mięsa są wagony-chłodnie lub sa-mochody-chłodnie. W wyjątkowych wypadkach mięso może być przewożone samochodami (pod brezentem) lub specjalnymi szczel­nymi wozami krytymi, zabezpieczającymi mięso przed kurzem i zanieczyszczeniem. Wszystkie środki przewozowe używane do transportu mięsa muszą być dokładnie myte i czyszczone z odpad­ków oraz nie wolno ich używać do przewozu innych artykułów. Mięso należy przechowywać w specjalnych pomieszczeniach o odpowiednio chłodnej temperaturze (od 0 do 4°C). Dłuższe prze­chowywanie wymaga stosowania właściwych metod konserwacji uprzednio omówionych.