Reklama
A A A

TWORZYWA SZTUCZNE

Produkcję tworzyw sztucznych rozpoczęto w XIX w. Masowy jej rozwój przypada na lata po drugiej wojnie światowej, co przed­stawiono w tab. 55. Wśród produkowanych w świecie w 1965 r. tworzyw najwięk­szy procent stanowił polichlorek winylu — ok. 23%. W Polsce w 1965 r. największy procent stanowił również polichlorek winylu — ok. 19%, a w 1970 r. już ok. 28%, co świadczy o kierunku roz­woju tworzyw w Polsce. W tej chwili produkuje się w kraju pra­wie wszystkie znane w świecie tworzywa (rys. 94). KLASYFIKACJA TWORZYW SZTUCZNYCH Podstawą do klasyfikacji tworzyw są: surowiec wyjściowy, oraz przebieg i charakter reakcji chemicznych, w wyniku których two­rzywa powstają. Ze względu na przeróbkę plastyczną i podstawo­we właściwości tworzyw dzielimy je na termoutwardzalne i ter­moplastyczne. Tworzywa termoutwardzalne charakteryzują się tym, że kształt nadany im przez ogrzewanie i formowanie nie ule­ga żadnym zmianom. Tworzywa termoplastyczne na­tomiast w podwyższonej temperaturze miękną, stają się plastyczne.