A A A

UBYTKI TOWAROWE

W magazynach zachodzą często sytuacje powodujące powsta­wanie niedoborów ilościowych w produktach. Niedobory te nazy­wamy ogólnie ubytkami towarowymi, przy czym zależnie od przy­czyn powstawania mogą to być ubytki naturalne i ubytki nad­zwyczajne. Ubytki te stanowią różnicę między ilością przyjętą do magazynu a faktycznym stanem magazynowym, po uwzględnie­niu udokumentowanych rozchodów. 1 Ubytki naturalne powstają w związku z właściwościami prze­chowywanych towarów oraz z powodu różnych czynności zwią­zanych z manipulowaniem tymi towarami. Do najczęstszych przy­czyn powstawania ubytków należą: parowanie, wysychanie, ulat­nianie się, a także rozkurcz, rozlewanie*, wsiąkanie, przyleganie itp. Ubytki naturalne tego rodzaju występują przy przechowywa­niu mięsa, jaj, serów, warzyw, pieczywa, skór, wełny, farby itp. Niektóre artykuły przenikają do opakowania, np. tłuszcze, pokosty. Przenikają również przez niezbyt szczelne opakowanie związki lotne niektórych produktów, np. kawy, pieprzu, zapach mydła toaletowego, zapach perfum, co powoduje utratę charakterystycz­nego aromatu. Również dzielenie, rozważanie czy rozlewanie pro­duktów w magazynach powoduje pewien naturalny ubytek. Dla zapobieżenia powstawaniu ubytków należy przestrzegać przepisów magazynowych, określających warunki przechowywa­nia różnych artykułów, jak temperatura, wilgotność, szybkość przepływu powietrza, sposób ułożenia na półkach, rodzaj opako­wania itp. Odpowiednie przepisy regulują wysokość ubytków na­turalnych podając dopuszczalne ich wielkości dla poszczególnych towarów, zależnie od pory roku, warunków przechowywania i cza­su składowania. Normy ubytków nie dotyczą jedynie artykułów tdostarczanych w specjalnych hermetycznych opakowaniach jed­nostkowych z wykazaną wagą na opakowaniu. Normy ubytków podawane są w procentach. Ilości ubytków przekraczające do­puszczalny procent dla danego towaru traktuje się jako ubytki zawinione przez pracowników magazynowych wskutek niewłaści­wego obchodzenia się z towarem. Przekroczenie terminów gwarancyjnych oznaczonych na nie­których towarach powoduje straty objęte nazwą ubytków jako­ściowych. Towary takie albo należy wycofać ze sprzedaży jako przeterminowane, albo zbadać pod względem przydatności i do­puścić do obrotu jako towary w niższym gatunku. Ubytki nadzwyczajne spowodowane są zwykle wy­padkami losowymi, jak pożar, kradzież, powódź.