A A A

URZĄDZENIA MAGAZYNOWE

Do właściwego wypełniania różnych czynności magazynowych konieczne jest zastosowanie wielu urządzeń technicznych ułatwia­jących załadunek, transport, konserwację i kompletowanie towa­rów. Zależaie od rodzaju magazynów i funkcji, jaką one spełniają, rozróżniamy następujące ułatwiające pracę urządzenia magazyno­we: środki transportu poziomego i pionowego ręczne lub mecha­niczne, urządzenia do składowania, dozowania i paczkowania to­warów, do badania jakości towarów, urządzenia zabezpieczające towar przed pożarem i kradzieżą, urządzenia ogrzewcze, chłodni­cze i wentylacyjne. Środkami transportu poziomego są wózki dwu­kołowe lub wielokołowe ręczne, używane do przewożenia towarów w workach albo skrzyniach, wózki bagażowe stanowiące platformę do przewożenia drobnicy, wózki podnośnikowe do przewożenia to­warów leżących na palecie (rys. 31), wózki akumulatorowe i mo­torowe używane do przewozu różnych towarów na większe odle­głości, wózki ruchome służące do układania towarów w stosy, transportery taśmowe i czerpakowe do towarów sypkich. Środkami transportu pionowego są żurawie stro­powe i dźwigi do przewożenia towarów w magazynach wielokon-dygnacjowych. Urządzeniami do składowania towarów są podkłady drewniane zapobiegające zawilgoceniu towarów oraz podkłady specjalne, tzw. palety, ułatwiające przenoszenie towa­rów bez potrzeby ich przekładania na wózki. Urządzeniem służą­cym do składowania drobniejszych i cenniejszych artykułów są regały i szafy magazynowe. Urządzeniami do dozowania i paczkowania towarów są automaty, które wysypują i ważą towar sypki, czyli go dozują, oraz zamykają opakowanie. Urządzenia przeznaczone do badania jakości towarów składają się z wag, lup, mikroskopów, termometrów itp. Sprzętem przeciwpożarowym w magazynach są hydranty, gaśnice, hydronetki, drabiny, wiadra, skrzynie z pia­skiem, bosaki, łomy, topory. Urządzenia ogrzewcze lub chłodnicze powin­ny być dostosowane do norm temperatur ustalonych dla towarów magazynowanych i umożliwiać stałe utrzymanie danej tempera­tury. Wentylacja powinna zapewniać częsty przepływ powietrza. Ponadto magazyny powinny być suche, czyste, zabezpieczone przed działaniem słońca, zaopatrzone w urządzenia wodociągowe i kana­lizacyjne. Zamknięcia i urządzenia alarmowe powinny skutecznie chronić towary przed kradzieżą.