A A A

WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE DO TOWAROZNAWSTWA SPOŻYWCZEGO

Artykuły spożywcze stanowią przeważnie mieszaninę różnych związków chemicznych o skomplikowanej budowie. Ze wzglę­du na pochodzenie rozróżniamy artykuły spożywcze po­chodzenia zwierzęcego, roślinnego oraz pochodzenia mineralnego. Z uwagi na konsystencję towary spożywcze dzielimy na stałe, półpłynne i płynne. Artykuły spożywcze dostarczają organizmowi człowieka nie­zbędnego materiału zarówno do budowy, jak i odbudowy tkanek. Pokarmy dostarczają organizmowi materiałów koniecznych do różnych funkcji życiowych i wyzwalają energię w postaci ciepła. Artykuły spożywcze, które przyczyniają się do powstawania energii cieplnej i energii mięśni, nazywamy pokarmami energe- tycznymi. Artykuły spożywcze, które budują i regenerują tkanki organizmu, są pokarmami budulcowymi (ochronnymi). Wreszcie pokarmy regulujące przemianę materii są składnikami regulują- cymi funkcje organizmu. , Artykuły żywnościowe możemy również podzielić na organicz­ne i nieorganiczne, biorąc pod uwagę różnicę w ich skła­dzie chemicznym. Zadaniem więc artykułów spożywczych jest nie tylko budowa tkanek czy przemiana materii, ale także dostarczanie energii organizmowi. Im więcej różnych skompliko­wanych czynności umysłowych ma wykonać człowiek, im cięższą pracę mają wykonać jego mięśnie, tym więcej zużyje on energii i tym więcej musi spożyć żywności o odpowiednim doborze jako­ściowym.