A A A

WYBRANE ARTYKUŁY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PRZEMYSŁ CHEMICZNY W POLSCE Pełne wykorzystanie bogactw naturalnych nie jest dziś możli­we bez silnie rozwiniętego przemysłu chemicznego. Przemysł che­miczny, posługując się osiągnięciami współczesnej chemii, zużyt-kowuje w niespotykanych dotychczas rozmiarach niemal każdy surowiec. To, co kiedyś było uznawane za odpad przy wykorzy­stywaniu surowców, obecnie jest cennym surowcem dla wielu no­wych gałęzi produkcji. Wymownym przykładem jest wykorzysta­nie takiego surowca, jak ropa naftowa. Do niedawna z ropy nafto­wej otrzymywano tylko naftę, smary i małe ilości benzyny, pozo­stałość stanowiła nieużyteczną masę. D"ziś otrzymywanie nafty, i smarów nie jest zasadniczym celem produkcji zakładów petro­chemicznych, podstawową ich czynnością jest przeróbka właśnie tej do niedawna nie używanej masy. Pełne wykorzystanie tego surowca przez przemysł chemiczny umożliwia produkcję zupełnie nowych, dotychczas nieznanych artykułów. Polska ma dobre warunki do rozwoju przemysłu chemicznego. Posiadamy wystarczające ilości ważnych surowców chemicznych, jak węgiel, gaz ziemny, siarkę, sól, wapień, gips. Zapewniliśmy so­bie również dostawę rurociągiem ropy naftowej ze Związku Ra­dzieckiego. Poświęcamy wiele uwagi rozwojowi przemysłu che­micznego była ok. 20% wyższa od wartości produkcji przemysłu leciu podwoiła się. W 1974 r. wartość produkcji przemysłu che­micznego była ok. 20% wyższa od wartości produkcji przemysłu hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych. W okresie trzydziestu lat Polski Ludowej powstały takie zakłady, jak Fabryka Kwasu Siar­kowego w Wizowie, Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu, Zakłady Włókien Sztucznych w Gorzowie i Toruniu, Zakłady Chemiczne „Rokita" w Brzegu Dolnym, Zakłady Przemysłu Siarkowego w wo­jewództwie tarnobrzeskim, Zakłady Azotowe w Kędzierzynie, Tar­nowie, Chorzowie, Puławach i Włocławku, Zakłady Przemysłu Fosforowego w Szczecinie i Gdańsku, Zakłady Sodowe w Jani­kowie, Zakłady Petrochemiczne w Płocku, Gdańsku i Blachowni, Zakłady Farmaceutyczne w Tarchominie i .wiele innych. W Pol­sce produkujemy dziś kauczuk syntetyczny, kwasy mineralne, nawozy sztuczne, alkohole syntetyczne, włókna sztuczne i synte­tyczne, tworzywa, syntetyczne środki piorące, wiele leków i inne. Skomplikowany proces technologiczny artykułów chemicznych wymaga nie tylko budowy wielkich i kosztownych zakładów, ale również dobrze przygotowanej kadry pracowników. Polscy che­micy są znanymi twórcami nowych technologii, oni przyczynili się do wykrycia nowych surowców dla przemysłu chemicznego oraz do bardziej racjonalnego ich wykorzystania.