A A A

WYROBY ZE SZKŁA

PRZEMYSŁ SZKLARSKI I CERAMICZNY W POLSCE O rozwoju przemysłu szklarskiego i ceramicznego w Polsce świadczy ponadtrzykrotny , wzrost produkcji szkła okiennego w 1976 r. w stosunku do 1960 r., prawie dwukrotny wzrost pro­dukcji opakowań szklanych, ponadtrzykrotny wzrost produkcji szkła gospodarczego i kryształów, ponaddwuipółkrotny wzrost produkcji porcelany stołowej, kilkakrotny wzrost produkcji porce­litu i fajansu. W Polsce Ludowej powstały nowe huty szkła, np. w Jarosławiu, Sandomierzu i Krośnie, zostały rozbudowane i zmo­dernizowane dotychczas istniejące huty szklarskie. W kraju i za granicą znane są wyroby kryształowe z hut w Szklarskiej Porę­bie i Stroniu Śląskim. Wraz ze wzrostem produkcji szkła wzrosło jego zużycie. Szcze­gólny wzrost zużycia nastąpił w zakresie szkła mającego duże znaczenie w naszym życiu codziennym (szklanki, kieliszki, wazony itp.). Dużych ilości szkła zużywa przemysł chemiczny oraz farma­ceutyczny. Przemysł spożywczy ustawicznie zwiększa zużycie opa­kowań szklanych, a budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe staje się ostatnio największym odbiorcą wyrobów ze szkła. Dla przemysłu budowlanego produkujemy dziś, oprócz tradycyjnego szkła okiennego, szklaną cegłę, pustaki, watę szklaną, szkło pian­kowe, rury kanalizacyjne i inne wyroby. Polska ma dobre warunki do rozwoju przemysłu szklarskiego, posiadamy wszelkie niezbędne surowce do produkcji szkła. Zmiany terytorialne kraju po drugiej wojnie światowej były wyjątkowo korzystne dla przemysłu ceramicznego. Na ziemiach zachodnich uruchomione zostały duże zakłady ceramiki szlachet­nej w Wałbrzychu, Jaworznie, Tułowicach, Wrocławiu. Rozbudo­wano i zmodernizowano także inne zakłady produkujące porcela­nę, porcelit, fajans i kamionkę. Zużycie wyrobów ceramicznych wzrosło w budownictwie prze­mysłowym, energetyce i w gospodarstwach domowych. Polska porcelana stołowa z Ćmielowa, Bogucic, Jaworzyny i Wałbrzycha znana jest w wielu krajach. Nieznany w Polsce przedwojennej porcelit stołowy skutecznie konkuruje z porcelaną, a jego zasto­sowanie ustawicznie wzrasta.