A A A

Zamrażanie immersyjne

Odbywa się przez umieszczenie produktu przeznaczonego do mroże­nia w niezamarzającym płynie, chłodzonym przez parownik zanurzony w nim. Czas mrożenia jest krótki. Wadami tego sposobu są: 1) trudności zachowania higieny zamrażania, trudności doboru płynu o dostatecznie niskiej temperaturze za­mrażania, a jednocześnie nieszkodliwego dla produktu i konsumenta, trudność w oczyszczaniu parownika z osadzonych substancji wy­trąconych z roztworów. Do mrożenia warzyw używa się roztworu soli, owoców zaś — roztwo­ru cukru. Roztwory cukru mają jednak dużą lepkość, co utrudnia pracę. Natomiast roztwór soli i alkoholu może być przykładem wieloskładni­kowego roztworu oziębiającego. Obecnie, w związku z zastosowaniem do pakowania tworzyw sztucznych, umożliwiających uzyskanie idealnej szczelności, oraz dzięki próżniowej metodzie pakowania, przy której opa­kowanie może dokładnie przylegać nawet do nieregularnych kształtów, istnieje możliwość użycia jako kąpieli oziębiających dowolnych roztwo­rów, gdyż nie będą one miały wpływu na produkt. Przy tym typie zamrażania stosuje się również zamrażanie natrysko­we, w którym produkt jest obmywany roztworem mrożącym, tłoczo­nym do dysz przez pompy pobierające roztwór w dolnej części zamrażal-ni, w której oziębiony jest przez parownik.